# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمدآقا دلاورپور 5 188 4 0
علی محمد رضائی 14 978 26 0
سیاوش طالع پسند 19 1787 43 3
محمد علی محمدی فر 9 386 9 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمدآقا دلاورپور 0 0 1 3
علی محمد رضائی 5 68 10 20
سیاوش طالع پسند 10 536 44 126
محمد علی محمدی فر 1 10 4 8
Top